ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1.
Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
 2. Opdrachtnemer: MACOIN

Artikel 2.
Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3.
Grondslag offertes

Offertes van opdrachtnemer worden gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. De opdrachtgever garandeert dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5.
Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer neemt de opdracht aan vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling; de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting dient te worden aangemerkt als een resultaatgerichte inspanningsverplichting, garanties voor het bereiken van het beoogde resultaat worden niet afgegeven.
 3. Personele wijzigingen in de uitvoering van de opdracht van de zijde van opdrachtnemer worden uitsluitend in overleg met de opdrachtgever geëffectueerd. Een dergelijke wijziging mag de continuïteit van het uitvoeren van de opdracht niet aantasten.
 4. Zonder overleg met de wederpartij is het de opdrachtgever en opdrachtnemer niet toegestaan personeel van de wederpartij tijdens en gedurende één jaar na afsluiting van de opdracht in dienst te nemen dan wel over indiensttreding te onderhandelen.

Artikel 6.
Vervanging/Betrekken/inschakelen derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in overleg.

Aansluitend op onze leveringsvoorwaarden zullen wij bij ontstentenis van opdrachtnemer, door bijvoorbeeld ziekte of een andere overmachtsituatie, ons uiterste best doen om een vervang(st)er op gelijkwaardig niveau te vinden binnen onze netwerkorganisatie MACOIN. Hieraan kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Artikel 7.
Faciliteiten

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat documenten, gegevens en overige informatie noodzakelijk voor het adequaat en volgens tijdplan uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat in voorkomende gevallen de werknemers van de opdrachtgever die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, beschikbaar zijn.
 3. Indien de opdrachtgever of opdrachtnemer uit pragmatische overwegingen kiezen voor het op locatie van de opdrachtgever uitvoeren van (gedeelten van) de opdracht, dan wordt gedurende die tijd aan opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en een computer met internet toegang ter beschikking gesteld.

Artikel 8.
Tarieven en kosten

 1. De tarieven van opdrachtnemer zijn exclusief BTW en reiskosten.
 2. De tarieven zijn inclusief verblijfskosten.
 3. Wanneer opdrachtgever één jaar na afsluiting van de opdracht een tijdelijke kracht (consultant, manager, interim-manager, adviseur etc.) van opdrachtnemer in dienst neemt, zal door opdrachtnemer een fee in rekening worden gebracht van 25% over het bruto jaarsalaris.
 4. Tussentijdse veranderingen die in redelijkheid leiden tot tariefwijzigingen worden in overleg met de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9.
Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk op de rekening vermeld.

Artikel 10.
Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden aan het einde van elke maand de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen op basis van declarabele uren en gemaakte kosten voor zover ingevolge artikel 8 niet in de tarieven inbegrepen, door opdrachtnemer in rekening gebracht.
 2. Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 3. Na de vervaldag wordt zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening gebracht tot op de datum van algehele voldoening.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers is verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
 7. Zodra de laatste declaratie casu quo eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan, is de opdracht in financiële zin afgesloten.

Artikel 11.
Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12.
Duur van de opdracht

 1. Opdrachtnemer geeft een indicatie van de duur casu quo de omvang van de opdracht. Indien in de overeenkomst van opdracht een einddatum is opgenomen, eindigt de opdracht in ieder geval per genoemde datum.
 2. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één der partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. Bij voortijdige beëindiging van de opdracht wordt een opzegtermijn van vier weken in acht genomen. Voortijdige beëindiging van de opdracht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting het over die periode verschuldigde honorarium te voldoen.
 3. De overeenkomst van opdracht wordt geacht ontbonden te zijn, indien één der partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. In dergelijke gevallen heeft de wederpartij het recht de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn als beëindigd te beschouwen.

Artikel 13.
Wijzigingen in de opdracht/meerwerk

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de opdracht besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze, omvang van de opdracht en/of daarmee samenhangende werkzaamheden, aanvaardt de opdrachtgever dat dit consequenties heeft voor de tijdsplanning, de duur en/of de omvang van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer zal de in artikel 12 lid 1 bedoelde indicatie van duur en omvang van de opdracht in gevallen als bedoeld in lid 1, herzien. De einddatum als bedoeld in artikel 12 lid 1 wordt in overleg dienovereenkomstig aangepast.

Artikel 14.
Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Producten waaronder mede begrepen modellen, technieken en instrumenten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen en adviezen en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, welke zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies dan wel onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven eigendom van opdrachtnemer.
 3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 en 2 genoemde producten al dan niet met inschakeling van derden te openbaren of te exploiteren.
 4. De opdrachtgever heeft het recht, voor zover passend binnen de doelstelling van de opdracht, documenten, notities en rapportages, opgesteld door opdrachtnemer, te vermenigvuldigen en te gebruiken in de eigen organisatie.

Artikel 15.
Geheimhouding/vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van het belang van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer onthoudt zich van uitlatingen of gedragingen die de belangen van de opdrachtgever kunnen schaden.
 3. De opdrachtgever doet, behoudens toestemming, geen mededeling aan derden over de werkwijze dan wel uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer noch stelt hij rapportages of notities van opdrachtnemer aan derden ter beschikking.

Artikel 16.
Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid als hier voren bedoeld tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Artikel 17.
Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18.
Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.